ရင္နင့္ေစသူ


ေက်ာင္းတက္မနက္ မင္းပါးထက္၀ယ္
ၿပံဳးရိပ္ေပ်ာက္ကြယ္ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္နဲ႕
ေရႊစိတ္ေတာ္ညႈိး မွန္းမွာစိုးလို႕
ရင္မွာပ်ာယာ ဟာတာတာနဲ႕
လာလမ္းေမွ်ာ္ရည္ လြမ္းရပါသည္။

မေတာ္တဆ မုန္းမာန္ရွသူ
သူစိတ္ေၿပေအာင္ သူေဆာင္ေရွ႕၀ယ္
ႏႈတ္ကၿမြတ္ၾကား ေတာင္းပန္စကားကို
ဆိုဖို႕ၾကံလည္း ၾကင္သူသည္းက
တမင္ေရွာင္လို့႕ ပုန္းရက္သည္။

ကိုယ့္ထိုက္ကိုယ္ကံ ကိုယ္သာခံမို႕
သူမၾကင္လည္း နာက်င္သည္းႏွင့္
ရင္တြင္းမ်က္ရည္ ေဘာင္ဘင္ေ၀ေအာင္
ေနစဥ္္ရက္ဆက္ ထပ္ထပ္က်လည္း
ေက်ာခိုင္းရက္သူ သူမသိၿပီ။

1 comment: